[email protected]

Mail Gönderin

Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

KAVURLAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ

 

Kavurlar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Kavurlar Makina” veya “Şirket”) olarak özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önemsiyoruz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu aydınlatma metni, Kavurlar Makina’ya çağrı merkezi vasıtasıyla ulaşmanız dolayısıyla sizden elde edilen kişisel verilerinizin Kavurlar Makina tarafından toplanması ve işlenmesi faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel verilerinize ilişkin kanuni haklarınız hakkında sizleri şeffaf bir şekilde bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kavurlar Makina bu aydınlatma metni hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Kavurlar Makina’nın yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, Kavurlar Makina’ya çağrı merkezi aracılığıyla ulaşmanız sonucu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun bir biçimde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz hiçbir şekilde başkaca kurum ve kuruluşlara aktarılmamaktadır.

İşbu aydınlatma metnine konu kişisel verileriniz hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kavurlar Makina’nın meşru menfaati hukuki sebepleri dayanak alınarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ

Kavurlar Makina, işbu aydınlatma metnine konu kişisel verilerinizi iletişim faaliyetlerin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi   amaçlarıyla işlemektedir.

İşlenen kişisel verileriniz 15 gün boyunca saklanmaktadır.[MİŞ1] 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kavurlar Makina ile aranızdaki ilişkiye ve kişisel verilerinizin işlenme nedenine göre değişiklik gösterebilecek olmakla birlikte Kavurlar Makina’nın çağrı merkezine ulaşmanız sebebiyle elde edilen kişisel verileriniz şu şekildedir.

Kişisel Veri Kategorileri

Topladığımız Kişisel Veriler

Kimlik Verileri

İsim, soy isim

İletişim Verileri

E-posta, telefon numarası

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Kavurlar Makina kişisel verilerinizi korumak için, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ve yönetmelikleri ile tutarlı ve uygun tedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaya koymaktadır.

 İşbu aydınlatma metnine konu kişisel verileriniz Kavurlar Makina bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz işleme süresi sonunda Kavurlar Makina’nın Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikası’ nda gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Öte yandan Kavurlar Makina ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından ve diğer kişilere ait kişisel veriler paylaşıyorsanız bu verilerin geçerli ve mevzuata uygun şekilde toplanmasından sorumlusunuz. Ayrıca, Kavurlar Makina’ya kişisel verilerini sağladığınız üçüncü kişileri işbu aydınlatma metninin içeriği hakkında bilgilendirmek ve kişisel verilerinin Kavurlar Makina tarafından bu aydınlatma metninde belirtildiği şekilde (transfer ve açıklama dahil) kullanılması için onaylarını almakla yükümlüsünüz.

Kişisel veri sahibi olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin çeşitli talepleriniz söz konusu olabilir ve bu taleplerin yerine getirilmesi için bize her zaman başvurabilirsiniz. Başvurunuzda asgari olarak aşağıdaki hususların bulunması beklenmektedir:

•Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

•Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranız; değilseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

•Tebligata esas yerleşim yeriniz veya işyeri adresiniz,

•(Mümkünse) bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon veya faks numaranız,

•Talep konunuz ve (mümkünse) konuya ilişkin belgeler.

Bu durumda, talebinizi içeren başvurunuzu; elden, postayla veya noter kanalıyla aşağıda belirtilen adrese ıslak imzalı olarak yahut aşağıdaki KEP adresine dijital olarak iletebilirsiniz. Talebinizi belirtilen şekilde iletmeniz durumunda, en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandıracağız. Kavurlar Makina, size cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahiptir.

 

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: Kavurlar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adres: Merkez :29 Ekim Mahallesi İskele Caddesi No: 14 Torbalı/İzmir

             Şube : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No: 6 Pancar/Torbalı/İzmir

Mersis No: 0529046950700018 | Vergi Dairesi/No: Torbalı Vergi Dairesi / 5290469507

Telefon: +90 232 853 91 10 | E-posta: [email protected] KEP: [email protected]