[email protected]

Mail Gönderin

Çerez Aydınlatma Metni

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

İş bu Aydınlatma Metni, internet sayfamızı ziyaret eden ve/veya mobil uygulamamızı kullanan kişilerin, çerez kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olan Kavurlar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Kavurlar Makina” veya “Şirket”) tarafından çerezlerinin toplanma şekilleri, Kişisel Veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kavurlar Makina bu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Kavurlar Makina yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

KVKK uyarınca kişisel veri sahibi olarak paylaştığınız Kişisel Verileriniz Veri Sorumlusu olarak belirlenen Kavurlar Makina tarafından aşağıda belirtilen kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

  1. TANIMLAR ve KISALTMALAR

İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen;

Çerez (Cookie)                                 : Ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla               cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarını,

Kişisel Veri                                        : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi          : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kişisel Veri Sahibi                           : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

KVKK                                                    : 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

İnternet Sitesi                                  : http://www.kavurlar.com.tr/ sitesini,

Şirket                                                   : 29 Ekim Mahallesi İskele Caddesi No: 14 Torbalı/İzmir adresinde mukim Kavurlar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni,

Veri İşleyen                                       : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu                                : Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

2.       İNTERNET ORTAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 

İnternet sitemiz ziyaret edildiğinde ve/veya mobil uygulamamız kullanıldığında çerez (cookie) olarak adlandırılan bazı bilgi ve dosyalar aşağıda açıklanan nedenlerle işlenmektedir:

 

                    Müşteri portföyü oluşturmak.

                    Müşteri memnuniyetini arttırmak.

                    Ziyaretçilerin web sitesine nereden ve hangi cihazlardan bağlandığını tespit etmek.

                    Ziyaretçilerin web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğini tespit etmek.

                    Ziyaretçilerin ziyaret süresini tespit etmek.

                    Ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığını tespiti etmek.

                    Web sitesi güvenliğini arttırmak.

                    Kullanıcılara verilen web hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak.

                    Hizmetlerimizin kullanımını ve etkinliğini ölçmek ve reklam sunmak.

                    İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek.

                    İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;

                    İnternet Sitesinin, sizin ve Kavurlar Makina’nın hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

                    İnternet erişimlerine ait log kayıtları 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kayıt altına alınmakta ve talep edilmesi halinde adli ve/veya idari merci/kurum/kuruluşlarla paylaşılmakta, gerekirse Kavurlar Makina içi denetim süreçlerinde hukuki yükümlülük çerçevesinde işlenmektedir.

                    Sitenin ve/veya mobil uygulamanın güvenliğini güçlendirmek için, (örn. Sistemlere erişimde çok faktörlü kimlik doğrulama yöntemlerinin kullanılması veya Kavurlar Makina sistemlerinin ağ ve veri güvenliği için güvenlik duvarı, internet ağ geçidi, ağ ve alt ağ ayrımı gibi erişim güvenlik önlemleri alınması gibi.

                    Elektronik ticaret hüküm ve şartlarını düzenleyen uluslararası ve yerel yasal düzenlemeler kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

 

 

3.       KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel Verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında ve mobil uygulamanın kullanılması esnasında Kavurlar Makina tarafından

•             İnternet siteleri ziyaretleri[MİŞ1] 

gibi kanallarla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rıza ile veri işleme hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. [MİŞ2] Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

 

4.       İNTERNET ORTAMINDA ALINAN VERİLERİN İŞLENMESİ SONUCUNDA ELDE EDİLEN BİLGİLERE KİMLERİN ERİŞEBİLDİĞİ VE BU BİLGİLERİN KİMLERE AKTARILDIĞI

 

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yetkili kişilerinin erişimi bulunmaktadır. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen bilgilere, kanunlarda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, yargı organlarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla ile sekizinci maddede belirtilen çerezler paylaşılmaktadır. Kayıtlara erişimi olan kişiler Gizlilik Taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.[MİŞ3] 

 

Kavurlar Makina elde ettiği kişisel verileri, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Yükümlülüğü maddesine aykırılık teşkil edecek şekilde başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

 

5.       ŞİRKET’İN İNTERNET ORTAMINDA VERİ İŞLEME FAALİYETİ İLE ELDE ETTİĞİ VERİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMASI VE MUHAFAZA SÜRESİ

Kavurlar Makina tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak;

• kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

• kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

• Kişisel Verilerin Muhafazasını Sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. İnternet sitesi ve/veya mobil uygulama aracılığı ile elde edilen kişisel veriler Kavurlar Makina tarafından 8. Maddede belirtilen süreler zarfında saklanmaktadır.

 

6.       ÇEREZLERİN TÜRLERİ

6.1. BİRİNCİ TARAF ÇEREZLER:

Birinci taraf alan adları bilgisayarınızdan talepte bulunduğunuz her bir internet sayfası için her defasında sadece ilgili siteye gönderilir.

İnternet sitesi hem ziyaret sırasında hem de sonraki ziyaretlerinizde size tanıyabilir.  Bu nedenle birinci taraf çerezleri kapalı bir tarayıcı ile pratik olarak internetten yararlanabilmek pek mümkün değildir.

6.2.   ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLER:

Üçüncü taraf çerezler ise internet sitesini görüntülerken bir başka internet sitesine gönderilen çerezlerdir.

Üçüncü taraf çerezler, dijital pazarlama amacıyla kullanılan çerezler olup reklam sunucuları tarafından bir sitede yaptığınız davranış bilgisinin, başka bir sitede gösterilebileceği reklamlar için kullanılabileceği gibi internet sitesi analizlerinde de kullanılabilir.

7.       ÇEREZLERİN SINIFLANDIRILMASI

 

7.1. SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZLER:

 

KALICI ÇEREZLER: Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

OTURUM ÇEREZLERI: Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir.

Oturum Çerezlerinin kullanılmasının temel amacı; ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.

7.2. KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZLER:[MİŞ4] 

Çerez Türü

Ne işe yarar?

Bu çerezler kişisel bilgilerimi toplar mı / kimliğimi tanımlayabilir mi?

Zorunlu Çerezler

Zorunlu Çerezler internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir.

Sitede faaliyet göstermenizi ve sitenin sunduğu özelliklerden faydalanabilmeniz için kullanılması zorunludur.

Aynı oturum içerisinde bir sayfaya geri dönüldüğünde önceki eylemleri hatırlama zorunlu çerezlerin kullanımına örnek olarak verilebilir.

Zorunlu çerezlerin kimlik bilgilerini toplayabilme özelliği bulunmamaktadır.

Zorunlu Çerezlerin kullanımının kabul edilmemesi durumunda sitenin önemli bir kısmının kullanılmasında ve site kullanım performansında sorun yaşayabilirsiniz.

Performans Çerezleri

Performans Çerezleri; ziyaret edilen alanlar, sitede geçirilen zaman ve karşılaşılan sorunlar gibi alanlarda bilgiler sağlayarak ziyaretçilerin sitemizle girdiği etkileşimin analizinde yardımcı olurlar.

Performans Çerezlerinin kullanımı sitenin performansının iyileştirilebilmesi için gereklidir.

Performans Çerezlerinin kimlik bilgilerine erişimi bulunmamaktadır.

Performans Çerezlerinin elde ettiği tüm veriler isimsiz bir şekilde alınarak bir araya getirilir.

İşlevsellik

Çerezleri

İşlevsellik Çerezleri, kişiselleştirilmiş çevrimiçi deneyim için “kullanıcı adı, kullandığınız dil, sayfa düzeni ayarları” gibi site kullanım tercihlerinizi hatırlanması amacıyla kullanılır.

 

İşlevsellik Çerezleri; siteye üye olunduğu takdirde kullanılacak profil resmi ve kullanıcı adı gibi kimlik tanımlama unsurlarını içeren kişisel verilere erişebilir.

İşlevsellik Çerezlerinin kullanılmasına izin verilmediği takdirde internet sitesinin performansı etkilenebilir ve bazı içeriklere erişiminiz engellenebilir.

Hedefleme / Reklam Çerezleri

Hedefleme ve Reklam çerezleri ziyaretçilerin ilgi alanlarına yakın içerikleri sunabilmek amacıyla kullanılır.

Ziyaret ettiğiniz internet sitelerini hatırlamak; hedefli reklamlar sunmak yahut ziyaretçinin ilgi alanı dışındaki reklamların görüntülenme sayısını kısıtlamak; reklam kampanyalarının verimliliğini ölçmek amacıyla kullanılabilir.

Hedefleme ve Reklam Çerezleri “Üçüncü Taraf Çerezleri” olarak adlandırılan çerez türlerinden olup; bu çerezlerin birçok türü, ziyaretçileri IP adresleri ile takip ederek kimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir.

 

Toplanan bilgiler pazarlama ve reklam amacıyla siteye reklam veren üçüncü taraflarca ulaşılabilir niteliktedir.

 

 

8.       ÇEREZ KULLANIMININ ENGELLENMESİ:

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde ve/veya mobil uygulamamızı kullanmanız durumunda karşınıza çıkacak olan çerez bandı [MİŞ5] vasıtasıyla çeşitli kategorilerde yer alan çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Çerez bandını tekrar incelemek için bu linki tıklayanız. [MİŞ6] 

Aynı zamanda Veri sahipleri, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerez kullanımı tercihlerini kişiselleştirme hakkına sahiptir. Kullanılan tarayıcıya bağlı olarak; kullanıcılar, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihlerini değiştirebilirler.

Tarayıcının sunmuş olduğu seçenekler dahilinde; veri sahiplerinin çerez kullanımını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme, çerezleri devre dışı bırakma yahut silme imkanları bulunmaktadır.

Aşağıda yer alan linkler aracılığı ile tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.[MİŞ7] 

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

 

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookiesettings-on-browser

 

Google Adwords

 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

 

Google Analytics

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

 

Internet Explorer

 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies

 

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

 

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

 

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

 

Çerez ayarlarının değiştirilmesi ve kişiselleştirmesi kullanılan cihaza göre değişiklik arz edebileceğinden erişim sağlanan her bir cihaz için Çerez Politikası değişikliklerinin ayrı ayrı yapılması gerekebilir.

Çerez kullanımı önlemek için tarayıcınızdaki “çerez kullanım özelliğini” devre dışı bırakmanız ve bu web sitesiyle ilişkilendirilen kaydedilmiş çerezleri silmeniz gerekecektir.

Önemle belirtmemiz gerekir ki; çerez kullanımının kısıtlanması sitemizde yapacağınız işlemlerin de kısıtlanmasına sebebiyet verecektir. Özellikle “Birinci Taraf Çerezler” olarak adlandırılan çerezlerin kullanımının kısıtlanması sitemizin bazı bölümlerine erişiminizi kısıtlayacaktır.  

Çerez kullanımının kısıtlanması yahut engellenmesi işlemleri ziyaretçiler tarafından istenilen herhangi bir zamanda kullanılabilir.

 

10.   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Kavurlar Makina; ISO/IEC 27001, PCI DSS gibi uluslararası bilgi güvenliği standartları çerçevesinde ziyaretçilerin ve verisi işlenen 3. kişilerin bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak adına en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmaktadır. Sitemizin ve/veya Mobil Uygulamamızın güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler yurtiçinde ve yurtdışında yer alan güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir. [MİŞ8] 

Personelin kişisel veriler ve veri koruma kanunları hakkındaki farkındalığını artırmak amacıyla mahremiyet ve bilgi güvenliği e-eğitimleri sağlanır. Personelin bilgi güvenliği ile ilgili sorumlukları yazılı olarak taahhüt altına alınır. Politika ve prosedürlere uygunsuzluklar tespit edilirse disiplin süreçleri işletilir. Veri sızıntılarını tespit etmek amaçlı altyapı sistemleri bulunmaktadır. Uygulama ve servis seviyesinde verilerin güvenliği şifreli protokol kullanımı, güvenlik duvarları ve erişim kontrol mekanizmaları ile sağlanır. Veriler sınıflandırılarak etiketlenir. Dış ve çevresel tehditlere karşı koruma sağlanacak şekilde fiziksel güvenlik önlemleri alınmıştır. Bilgi sistemlerinde yapılan değişiklikler kayıt altına alınır. Veri kayıplarına karşı veri yedekleme politikası çerçevesinde kişisel veriler yedeklenir. Bilgi sistemleri düzenli olarak güvenlik zafiyet taramalarına tabi tutularak, tespit edilen zafiyetler giderilir.

Kavurlar Makina; bilgi güvenliği hususunda çalışanlarının ve anlaşmalı olduğu tüm kurum ve kuruluşların gerekli hassasiyeti taşımaları ve yeterli farkındalığa sahip olmaları için gerekli tüm önlemleri almaktadır. Kavurlar Makina, tüm çalışanlarının işe başlangıç ve sonraki aşamalarda bilgi güvenliği hakkında eğitim almasını ve bilgilerinin güncel tutulmasını sağlar. 

Sitemiz ve/veya Mobil Uygulamamız üzerinden alınan bilgiler SSL (Secure Socket Layer) olarak adlandırılan ve güvenli bilgi aktarımı sağlayan teknoloji ile taşınır. Sitemiz ve/veya Mobil Uygulamamız üzerinde ödeme bilgilerinizi aktardığınız sayfalarda tarayıcınızın adres satırında en sağda (kullandığınız tarayıcıya bağlı olarak) bir kilit ya da anahtar resmi ve bu adres satırında bulunan adresin ilk harflerinin http’den https’e dönüştüğünü göreceksiniz. Bunları görmeniz durumunda sitemizin ve/veya mobil uygulamamız güvenli sunucuları üzerinde olduğunuzdan emin olabilirsiniz.

Bilgi güvenliğinin ihlali söz konusu olursa, uygunsuzluklar vakit kaybetmeksizin tespit edilir; ortadan kaldırılması ve tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemler alınır.

Kavurlar Makina, bilgi güvenliği ihlalleriyle karşılaştığı takdirde, bu ihlallerden sorumlu olan kişi ya da kişilere karşı tüm yasal hakları saklı tutar.

İşbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel veriler Kavurlar Makina bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda Kavurlar Makina Kişisel Verileri Koruma ve İmha Politikası’ nda [MİŞ9] gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilmektedir.

 

11.   KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kişisel veri sahipleri, Kavurlar Makina ile paylaşmış oldukları kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından ve diğer kişilere ait kişisel veriler paylaşılıyorsa işbu verilerin geçerli ve mevzuata uygun şekilde toplanmasından sorumludur. Kişisel veri sahibi, Kavurlar Makina’ya kişisel verilerini sağladığı diğer kişileri bu Bildirimin içeriği hakkında bilgilendirecek ve kişisel verilerinin Kavurlar Makina tarafından bu Bildirimde belirtildiği şekilde (transfer ve açıklama dahil) kullanılması için onaylarını almakla yükümlüdür.

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda Kişisel Veri Sahipleri;

·         Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi içerir başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek; yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Veri Sorumlusu Şirket’in “29 Ekim Mahallesi İskele Caddesi No: 14 Torbalı/İzmir” adresine ulaştırabilir yahut da [email protected] KEP adresine iletebilirsiniz.

Şirket, cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahip olmakla birlikte başvurunuzda; Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Taleplerinizi yukarıda belirtilen şekilde Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

 

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: Kavurlar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adres: Merkez :29 Ekim Mahallesi İskele Caddesi No: 14 Torbalı/İzmir

            Şube : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No: 6 Pancar/Torbalı/İzmir

Mersis No: 0529046950700018 | Vergi Dairesi/No: Torbalı Vergi Dairesi / 5290469507

Telefon: +90 232 853 91 10 | E-posta: [email protected]

KEP: [email protected]